Privacyverklaring

1. Een overzicht van de gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term “persoonsgegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze Verklaring gegevensbescherming raadplegen, die we onder deze kopie hebben opgenomen.

Gegevensregistratie op deze website

Wie is de verantwoordelijke partij voor het vastleggen van gegevens op deze website (d.w.z. de “controller”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens beschikbaar zijn onder sectie “Informatie over de verantwoordelijke partij (aangeduid als de “controller” in de GDPR)” in dit Privacybeleid.

Hoe leggen wij uw gegevens vast?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult op ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen of nadat u toestemming hebt gegeven voor registratie tijdens uw websitebezoek. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijvoorbeeld webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Wat zijn de doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonlijke gegevens zonder dat u hiervoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid om deze toestemming te allen tijde in te trekken, wat gevolgen heeft voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Wilt u contact met ons opnemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties met betrekking tot gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Er bestaat een mogelijkheid dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma's noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's kunt u onze Verklaring gegevensbescherming hieronder raadplegen.

2. Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Webgo

De provider is de Webgo GmbH, Heidenkampsweg 81, 20097, Hamburg, Duitsland (hiernagenoemd als “Webgo”). Wanneer u onze website bezoekt, registreert Webgo verschillende logbestanden, waaronder uw IP-adressen.

Voor details, raadpleeg de privacyverklaringvan Webgo: https://www.webgo.de/datenschutz/.

Wij gebruiken webgo op basis van Art. 6 (1)(f) GDPR. We hebben er een legitiem belang bij om de weergave van onze website zo betrouwbaar mogelijk te maken. Als u om uw toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 (1)(a) GDPR en § 25(1) TTDSG, indien de toestemming het archiveren van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker omvat (bijv. vingerafdrukken van apparaten) zoals gedefinieerd in de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website en de pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Bij elk gebruik van deze website worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Deze Verklaring Gegevensbescherming legt uit welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de gegevens worden verzameld.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (aangeduid als de “controller” in de GDPR)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bannink Media GmbH
Gartenstr. 13
26817 Rhauderfehn

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagduur

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) GDPR of Art. 9 (2)(a) GDPR, als er speciale categorieën gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 (1) DSGVO. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op Art. 49 (1)(a) GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), is de gegevensverwerking bovendien gebaseerd op § 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6(1)(b) GDPR. Verder, als uw gegevens nodig zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op basis van Art. 6(1)(c) GDPR. Verder kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6(1)(f) GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Informatie over de gegevensoverdracht naar derde landen die niet veilig zijn volgens de gegevensbeschermingswetgeving en de overdracht naar Amerikaanse bedrijven die niet DPF-gecertificeerd zijn

Wij gebruiken, naast andere technologieën, tools van bedrijven die gevestigd zijn in derde landen die niet veilig zijn volgens de gegevensbeschermingswetgeving, evenals Amerikaanse tools waarvan de providers niet gecertificeerd zijn volgens het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Als deze tools zijn ingeschakeld, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in deze landen. We willen je erop wijzen dat er geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU in derde landen die onveilig zijn op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving.

We willen erop wijzen dat de VS, als een veilig derde land, over het algemeen een niveau van gegevensbescherming heeft dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Gegevensoverdracht naar de VS is daarom toegestaan als de ontvanger is gecertificeerd volgens het “EU-VS Data Privacy Framework” (DPF) of passende aanvullende garanties heeft. Informatie over doorgifte naar derde landen, met inbegrip van de ontvangers van de gegevens, is te vinden in dit privacybeleid.

Ontvangers van persoonsgegevens

In het kader van onze zakelijke activiteiten werken we samen met verschillende externe partijen. In sommige gevallen vereist dit ook de overdracht van persoonsgegevens aan deze externe partijen. We geven persoonsgegevens alleen door aan externe partijen als dit vereist is in het kader van de uitvoering van een contract, als we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. bekendmaking van gegevens aan de belastingdienst), als we een legitiem belang hebben bij de bekendmaking op grond van Art. 6 (1)(f) GDPR, of als een andere rechtsgrondslag de openbaarmaking van deze gegevens toestaat. Wanneer we gebruikmaken van verwerkers, maken we persoonsgegevens van onze klanten alleen bekend op basis van een geldig contract voor gegevensverwerking. In het geval van gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten.

Opzegging van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook op elk gewenst moment uw reeds gegeven toestemming herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (Art. 21 GDPR)

In HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. RAADPLEEG DEZE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP DE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD. ALS U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE GRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF ALS HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART.

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE ADVERTENTIE TE BEËINDIGEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE GEEN BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEGEN DE DOELSTELLINGEN VAN SUCH ADVERTENTIE. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIT GEKOPPELD IS AAN DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U HIERTEGEN BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar zij gewoonlijk wonen of werken of op de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde over te dragen. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke eist, wordt dit alleen gedaan als het technisch haalbaar is.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

Binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Als u vragen hebt over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om te allen tijde contact met ons op te nemen.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U hebt het recht om beperkingen op te leggen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen is van toepassing in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens betwist, hebben wij gewoonlijk enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, hebt u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens op een onwettige manier werd/wordt uitgevoerd, hebt u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens te eisen.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of op te eisen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21(1) GDPR, moeten uw rechten en onze rechten tegen elkaar worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heb je het recht om een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te eisen.

SSL- en/of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u bij ons als websitebeheerder indient, maakt deze website gebruik van een SSL- of TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als u verplicht bent om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer als u ons toestemming geeft om uw bankrekening te debiteren) met ons te delen nadat u een op vergoedingen gebaseerd contract met ons bent aangegaan, is deze informatie vereist om betalingen te verwerken.

Betalingstransacties die gebruikmaken van gangbare betalingswijzen (Visa/MasterCard, debitering van uw bankrekening) worden uitsluitend verwerkt via versleutelde SSL- of TLS-verbindingen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van "http://" naar "https://" en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel.

Als de communicatie met ons versleuteld is, kunnen derden de betalingsgegevens die u met ons deelt niet lezen.

Ongevraagde e-mails weigeren

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze Site Notice om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en zijn pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina's maken gebruik van wat in de industrie "cookies" worden genoemd. Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die uw apparaat niet beschadigen. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie opgeslagen (sessiecookies) of ze worden permanent op uw apparaat gearchiveerd (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze actief verwijdert, of ze worden automatisch verwijderd door uw webbrowser.

Cookies kunnen door ons worden uitgegeven (first-party cookies) of door derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van derdenbedrijven in websites mogelijk (bijv. cookies voor het afhandelen van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of voor promotionele doeleinden.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatietransacties, voor het aanbieden van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of die nodig zijn voor de optimalisatie (vereiste cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in het webpubliek), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere wettelijke basis wordt aangevoerd. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van de vereiste cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Als uw toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (art. 6(1)(a) GDPR en § 25 (1) TTDSG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden geplaatst en om de acceptatie van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies worden gedeactiveerd, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, kunt u vinden in dit privacybeleid.

Server log bestanden

De provider van deze website en zijn pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • De hostnaam van de computer die toegang heeft
  • De tijd van het serveronderzoek
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Kontaktformulier

Als u ons een vraag stelt via ons contactformulier, worden de gegevens die u in het contactformulier invult en alle contactinformatie die u daarin verstrekt door ons opgeslagen om uw vraag te behandelen en voor het geval we nog vragen hebben. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6(1)(b) GDPR, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of als het nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) GDPR) of op uw toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien hierom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De informatie die u op het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijvoorbeeld nadat we ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen.

Aanvraag per e-mail

Als u per e-mail contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) AVG als uw vraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van bij ons ingediende vragen (Art. 6(1)(f) AVG) of op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(1) AVG). )(a) AVG) indien deze is verkregen; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om verwijdering, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld na voltooiing van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U heeft de mogelijkheid om u op deze website te registreren om gebruik te kunnen maken van extra websitefuncties. Wij zullen de door u ingevoerde gegevens alleen gebruiken voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De benodigde gegevens die wij bij de registratie vragen, moeten volledig worden ingevuld. Anders wijzen wij de registratie af.

Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de omvang van ons portfolio of in geval van technische wijzigingen, gebruiken wij het tijdens het registratieproces opgegeven e-mailadres.

Wij verwerken de tijdens het registratieproces ingevoerde gegevens op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG).

De tijdens het registratieproces geregistreerde gegevens worden door ons bewaard zolang u op deze website geregistreerd bent. Vervolgens worden dergelijke gegevens verwijderd. Dit laat dwingende wettelijke bewaarplichten onverlet.

5. Analyse tools en advertenties

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder de gedragspatronen van websitebezoekers analyseren. Daartoe ontvangt de exploitant van de website verschillende gebruikersgegevens, zoals de bezochte pagina's, de tijd die op de pagina is doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de gebruiker. Er vindt geen toewijzing aan een user-ID plaats.

Verder kunnen wij met Google Analytics onder meer uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Google Analytics maakt gebruik van verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde datasets uit te breiden en maakt gebruik van machine learning-technologieën bij data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de gebruiker herkennen met als doel de gedragspatronen van gebruikers te analyseren (bijvoorbeeld cookies of apparaatvingerafdrukken). De door Google geregistreerde gebruiksinformatie van de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze diensten vindt plaats op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) AVG en § 25(1) TTDSG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen voor gegevensverwerking in de VS te garanderen. Elk bedrijf dat onder de DPF is gecertificeerd, is verplicht om aan deze normen voor gegevensbescherming te voldoen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanbieder via de volgende link:

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de Privacyverklaring van Google raadplegen op: Data Privacy Declaration at: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze website wordt aangeboden, hebben wij van u een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst ervan. van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of deze worden uitsluitend op vrijwillige basis verzameld. Wij zullen dergelijke gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen deze gegevens niet delen met derden.

De verwerking van de informatie die u in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief invoert, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6(1)(a) AVG). De toestemming die u heeft gegeven voor het archiveren van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken, bijvoorbeeld door op de knop 'Afmelden' te klikken. linkje in de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingstransacties die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd met het doel u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de aanbieder van de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel niet langer van toepassing is . Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen of te blokkeren binnen de reikwijdte van ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6(1)(f) AVG.

Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst voor de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een zwarte lijst, als dergelijke actie nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f AVG). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

7. Plug-ins en tools

Vimeo

Deze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van de pagina's op onze website bezoekt waarin een Vimeo-video is geïntegreerd, wordt er een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Als gevolg hiervan ontvangt de Vimeo-server informatie over welke van onze pagina's u heeft bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit gebeurt ook als u niet bent ingelogd bij Vimeo of geen account bij Vimeo heeft. De door Vimeo geregistreerde informatie wordt verzonden naar de server van Vimeo in de Verenigde Staten.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat uw browsepatronen rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account.

Vimeo gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) om websitebezoekers te herkennen.

Het gebruik van Vimeo is gebaseerd op ons belang om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van art. 6(1)(f) AVG is dit een legitiem belang. Indien de juiste toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6(1)(a) AVG en &sec; 25 (1) TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) omvat in de zin van de TTDSG. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op "legitieme zakelijke belangen". Details vindt u hier: https://vimeo.com/privacy.

For more information on how Vimeo handles user data, please consult the Vimeo Data Privacy Policy under: https://vimeo.com/privacy.

Google Fonts (local embedding)

Deze website maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts van Google om een ​​uniform gebruik van lettertypen op deze site te garanderen. Deze Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd, zodat er in combinatie met deze applicatie geen verbinding met de servers van Google tot stand wordt gebracht.

Volg deze link voor meer informatie over Google Fonts: https:// developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de gegevensprivacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

8. e-commerce- en betalingsdienstaanbieders

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud

Wij delen persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is in verband met de afhandeling van de overeenkomst; bijvoorbeeld bij de financiële instelling die belast is met de verwerking van betalingen.

Een verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of vindt alleen plaats als u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zal niet plaatsvinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6(1)(b) AVG, die de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele acties.

Betaaldiensten

Wij integreren betalingsdiensten van externe bedrijven op onze website. Wanneer u bij ons een aankoop doet, worden uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld naam, betalingsbedrag, bankrekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt ten behoeve van de betalingsverwerking. Voor deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve aanbieders van toepassing. Het gebruik van de betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op art. 6(1)(b) AVG (contractverwerking) en in het belang van een vlotte, gemakkelijke en veilige betalingstransactie (Art. 6(1)(f) AVG). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, geldt art. 6(1)(a) AVG is de wettelijke basis voor gegevensverwerking; toestemming kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

Wij maken in het kader van deze website gebruik van de volgende betalingsdiensten/betalingsdienstaanbieders:

Stripe

De aanbieder voor klanten binnen de EU is Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe" genoemd).

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy en https://stripe.com/de/guides/ algemene verordening gegevensbescherming.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Stripe via de volgende link: https:/ /stripe.com/de/privacy.